มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ

" การได้เป็นผู้ให้ " โดยไม่หวังสิ่งตอบแทนใดๆ เราจะมีความสุขแค่ไหน แนวคิดเรื่อง "การให้" ได้ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่น ผ่านโครงการและกิจกรรมต่างๆ มากมายกว่า 28 ปี
มูลนิธิหนึ่งคนให้ หลายคนรับ ก่อตั้งขึ้นเพื่อเป็นพื้นที่ในการรวบรวมน้ำใจจากทุกภาคส่วน และส่งต่อ "การให้" 
ความช่วยเหลือไปยังผู้ป่วยยากไร้ รวมถึงการจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้ยืมกลับไป
รักษาต่อเนื่องที่บ้าน 

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว