มูลนิธิตับแห่งประเทศไทย

มูลนิธิตับฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศล มีวัตถุประสงค์หลัก คือเพื่อให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคตับแก่ประชาชน และให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยโรคตับที่ขาดทุนทรัพย์ให้ได้รับการรักษาตามความเหมาะสม

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว