มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธร ฯ

มูลนิธิอุทยานสิ่งแวดล้อมนานาชาติสิรินธรฯ มีแนวทางในการดำเนินงานตามแนวพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ในด้านการเป็นศูนย์การเรียนรู้ด้านการอนุรักษ์ธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และเผยแพร่องค์ความรู้ด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด และป่าเบญจพรรณ ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศอันทรงคุณค่าของประเทศไทย

มูลนิธินี้เป็นองค์กรสาธารณกุศลตามประกาศกระทรวงการคลัง เงินบริจาคสามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว