มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล เป็นหน่วยงานไม่แสวงหากำไร (NGO) หน่วยงานคริสเตียนเพื่อบรรเทาทุกข์และพัฒนา ช่วยเหลือกลุ่มคนเปราะบางและด้อยโอกาสในเอเชีย จัดตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2550 โดยมี 3 โครงการหลักคือ โครงการเด็กและเยาวชน, โครงการพัฒนาชุมชน และโครงการภัยพิบัติ

pun-boon-contact-icon

มูลนิธิเรดิออน อินเตอร์เนชั่นแนล (สำนักงานใหญ่) 30 หมู่ 4 ตำบลสบแม่ข่า อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ 50230

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้

โครงการที่เปิดรับบริจาค


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว