pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ

เด็กคือผู้ใหญ่ที่ดีในอนาคตถ้าได้รับการส่งเสริมอย่างเหมาะสม แต่ความจริงแล้วยังมีเด็กอีกจำนวนมากที่มีความยากลำบาก ขาดทุนในการศึกษา เด็กพิการเองก็จะมีอุปสรรคในการเข้าถึง ทั้งข้อมูลข่าวสาร การศึกษา รวมถึงการประกอบอาชีพในอนาคต มูลนิธิฯ เล็งเห็นถึงปัญหา จึงมุ่งเน้นให้ความช่วยเหลือเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก คนพิการและคนด้อยโอกาสในด้านการศึกษา การประกอบอาชีพ สุขภาวะ และการดำรงชีวิตในสังคมให้ดียิ่งขึ้น

pun-boon-contact-icon

มูลนิธิเพื่อเด็กและคนพิการ เลขที่ 22 ถนนพุทธบูชา แขวงบางมด เขตจอมทอง กรุงเทพฯ 10150

มูลนิธินี้เงินบริจาคไม่สามารถหักลดหย่อนภาษีได้


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว