คำถามที่พบบ่อย

ผู้บริจาค

 • ผู้บริจาคจะทราบได้อย่างไรว่าหน่วยรับบริจาคใดใช้ระบบ e-Donation

  ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบรายชื่อหน่วยรับบริจาคที่ใช้ระบบ e-Donation ได้ที่ www.rd.go.th > บริการอิเล็กทรอนิกส์ > ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) > สำหรับผู้บริจาค > รายชื่อหน่วยรับบริจาค ที่ใช้ระบบ e-Donation

 • การบริจาคผ่าน QR Code (e-Donation) สามารถเปลี่ยนชื่อผู้ใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

  การบริจาคผ่าน QR Code (e-Donation) สามารถลดหย่อนภาษีได้ เฉพาะเจ้าของบัญชี (ผู้แสกน) ที่ให้ความยินยอมผ่าน Mobile Banking application เท่านั้น

 • ผู้บริจาคโอนเงินด้วย QR Code จะทราบได้อย่างไรว่าสามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีผ่านโครงการ e-Donation ได้หรือไม่

  การบริจาคผ่าน QR Code ที่สามารถใช้สิทธิลดหย่อนภาษีได้จะต้องมีลักษณะ ดังนี้ เมื่อสแกน QR Code ของหน่วยรับบริจาคให้ผู้บริจาคสังเกตที่ Mobile banking Application จะมีข้อความแจ้งความประสงค์ ส่งข้อมูลเพื่อใช้สิทธิลดหย่อนภาษี โดยผู้บริจาคต้องแสดงความประสงค์ให้ธนาคารส่งข้อมูลดังกล่าวให้กรมสรรพากรด้วย

 • สำหรับการบริจาคที่ผ่านช่องทางอื่นๆ นอกเหนือจาก QR Code (e-Donation) สามารถลดหย่อนภาษีได้หรือไม่

  สามารถใช้เอกสาร/หลักฐานในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษีจากมูลนิธิได้ (เช่น ใบอนุโมทนา) กรณีที่ไม่ได้รับเอกสาร/หลักฐานในการใช้สิทธิลดหย่อนภาษี ให้ผู้บริจาคติดต่อขอที่มูลนิธิที่ทำการบริจาค แล้วใช้แนบเป็น หลักฐานในการลดหย่อนภาษี

 • ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบยอดบริจาคที่ผ่านโครงการ e-Donation ของกรมสรรพากรได้อย่างไร

  ทั้งนี้ คุณสามารถตรวจสอบข้อมูลการบริจาคได้ที่

  •  - www.rd.go.th > เลือกบริการอิเล็กทรอนิกส์ > เลือกระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ หรือ https://epit.rd.go.th/BOAPP_RDINET/EFLoginService?service=DNT
  •  - ใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการภาษีเงินได้ผ่านอินเตอร์เน็ต พร้อมทั้งระบุ Laser ID หลังบัตรประจำตัวประชาชน
  •  - สามารถตรวจสอบข้อมูลได้หลังทำการบริจาคแล้ว 2 วันทำการทางเว็บไซต์ของกรมสรรพากร

 • ค่าธรรมเนียมในการบริจาคผ่าน QR Code โครงการ e-Donation

  ไม่มีค่าธรรมเนียมการบริจาค

 • เมื่อบริจาคเงินด้วยวิธีชำระเงินอื่นๆ นอกเหนือจาก QR Code (e-Donation) ของกรมสรรพากรหรือไม่

  ขึ้นอยู่กับมูลนิธิ ว่าเข้าร่วมโครงการ e-Donation หรือไม่ และมูลนิธิได้นำส่งข้อมูลผ่านช่องทาง e-Donation หรือไม่ถ้ามูลนิธิไม่ได้นำส่งผ่านระบบ e-Donation สามารถใช้เอกสาร/หลักฐานในการใช้สิทธิลดหย่อน ภาษีได้

มูลนิธิ

 • มูลนิธิเข้าร่วมกับโครงการ e-Donation ดีอย่างไร

  ประโยชน์ที่หน่วยงานรับบริจาคได้รับ เช่น การลดต้นทุนในการจัดทำหลักฐานการบริจาค เพิ่มประสิทธิภาพความรวดเร็ว ความถูกต้องในการจัดทำบัญชี การตรวจสอบข้อมูลการรับบริจาค รวมถึงการไม่ต้อง จัดเก็บสำเนาหลักฐานการบริจาค และสามารถเรียกดูข้อมูลการรับบริจาคได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร นอกจากนี้ยังเป็นการเพิ่มความโปร่งใส และสร้างความเชื่อมั่นให้แก่ผู้บริจาค

 • มูลนิธิเข้าร่วมกับ ปันบุญ ดีอย่างไร

  รองรับการบริจาคได้ 24x7 บริการรายงานเพื่อสะดวกในการบริหารจัดการ ลดต้นทุนในการออกใบเสร็จสำหรับลดหย่อนภาษี

 • มูลนิธิเข้าร่วมกับ ปันบุญ มีค่าใช้จ่ายหรือไม่

  ไม่มีค่าใช้จ่ายในส่วนของการเข้าร่วมกับโครงการปันบุญ

  หมายเหตุ: ค่าธรรมเนียมการใช้บริการอื่นๆ ขึ้นอยู่กับแต่ละบริการ