pun-boon-previous-arrow
pun-boon-next-arrow

มูลนิธิฯ เป็นองค์กรสาธารณกุศลให้ความช่วยเหลือเด็กด้อยโอกาส ครอบครัวผู้ทุกข์ยากและผู้ยากไร้

Nov 23, 2020

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว (ฟอร์เด็ก) เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ 585 ดำเนินงานเพื่อเด็ก ครอบครัว ผู้ยากไร้ ที่ตกอยู่ในภาวะยากลำบาก ผ่านโครงการและกิจกรรม เพื่อการฟื้นฟู พัฒนา ส่งเสริม สนับสนุน  ช่วยเหลือ และการบริการงานสงเคราะห์ ยึดหลักการร่วมกันทำความดีเพื่อเพื่อนมนุษย์ ภายใต้คำขวัญการดำเนินงานที่ว่า “แด่ผู้ทุกข์ยาก...จากใจรัก”

 

มูลนิธิฯ ก่อตั้ง เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2541 ตรงกับวันแห่งความรัก โดย ดร.อัมพร วัฒนวงศ์ ประธานกรรมการ /CEO ผู้ซึ่งผ่านประสบการณ์ชีวิต อดีตเด็กกำพร้าพ่อแม่ ตั้งแต่อายุ 5 ขวบ ต้องกลายเป็นเด็กเร่ร่อน ขอทาน อาศัยตลาดสดเป็นที่หลับนอน เคยคิดสั้นฆ่าตัวตาย 2 ครั้ง เนื่องจากชีวิตไร้ซึ่งความหวัง จนได้รับโอกาสจากสังคม ได้เริ่มเรียนหนังสือ ก.ไก่ ข.ไข่ เมื่ออายุ 17 ปี เรียน ABC เมื่ออายุ 21 ปี เป็นผู้อุทิศชีวิตส่วนใหญ่เพื่อช่วยเหลือผู้อื่น ทำให้เขาได้รับรางวัลเกียรติยศมากมายและได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาพัฒนาสังคมจากมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในสหรัฐอเมริกา แม้ในชีวิตวัยเกษียณ ปัจจุบันยังอุทิศทำงานมูลนิธิฯ ประการสำคัญได้รับสวัสดิการเงินบำนาญ เสมือนกับคนอเมริกันคนหนึ่งถึงอายุ 99 ปี  

รางวัลที่มูลนิธิ ฟอร์เด็กได้รับ

  • องค์กรผู้ทำประโยชน์แก่ผู้อยู่ในภาวะยากลำบากดีเด่น (2550) จากสำนักงานส่งเสริมสวัสดิภาพและพิทักษ์เด็ก เยาวชน ผู้ด้อยโอกาส คนพิการ และผู้สูงอายุ (สท.) กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.)
  • รางวัลองค์กรพัฒนาเอกชนดีเด่นระดับภาคกลาง (Thailand NGO Award 2011 และรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองระดับประเทศองค์กรขนาดกลาง (Thailand NGO Award 2012) จากมูลนิธิร๊อกกี้เฟลเล่อร์
  • รางวัลองค์กรส่งเสริมการเรียนรู้หนังสือดีเด่น 2555 จาก UNESCO
  • รางวัลคนดีต้นแบบคุณธรรมไทยประจำปี 2557 จากสมาคมสหพันธ์คนพิการในประเทศไทย
  • รางวัล Good Governance & Transparency 4 stars, Financial Efficiency จาก Giving Back Association 2015
  • รางวัล Parent of the Year 2019 สาขา Best Corporate for Family ในอันดับ 2 จาก AMARIN Baby & Kids

 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว