เพิ่มทักษะให้เยาวชนพร้อมสู่การประกอบอาชีพอย่างมีคุณภาพ กับมูลนิธิเด็กโสสะฯ

Jul 12, 2023

วันที่ 15 กรกฎาคมของทุกปี เป็น “วันพัฒนาทักษะเยาวชนสากล” (World Youth Skills Day) นอกจากการช่วยเหลือเด็กกำพร้า
ไร้ที่พึ่งพิง เพื่อเข้าสู่ “ครอบครัวทดแทน” แล้ว มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ มีอีกหนึ่งหมุดหมายสำคัญ คือ การพัฒนาส่งเสริม
ศักยภาพเยาวชนให้พร้อมสู่การประกอบอาชีพในอนาคต โดยได้รับความร่วมมือและการสนับสนุนจากหลายองค์กร ซึ่งถือเป็นโอกาสดี
ที่เยาวชนครอบครัวโสสะได้เข้าร่วมกิจกรรมเพื่อพัฒนาทักษะด้านต่างๆ 
ทั้งนี้ มูลนิธิเด็กโสสะฯ ตระหนักเสมอเรื่องการพัฒนาส่งเสริมศักยภาพเยาวชน คือ ต้องพัฒนาทักษะที่สอดคล้องตรงกับความต้องการ
ของตลาดแรงงานและสถานการณ์โลก โดยจัดฝึกอบรมเพิ่มทักษะให้เยาวชนมีความพร้อมในการก้าวสู่การประกอบอาชีพกลับสู่สังคม
อย่างแข็งแรง เพราะนี่อาจเป็นอีกทางออกในการลดจำนวนการขาดแคลนแรงงานลงได้บ้าง และยังเป็นโอกาสสำคัญที่น้องๆ
ครอบครัวโสสะจะได้รับความรู้ เติบโตมีอาชีพที่มั่นคงสามารถพึ่งพาตนเองได้ เป็นพลเมืองที่มีคุณภาพและคุณธรรมของสังคมไทยต่อไป
ร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมและพัฒนาเยาวชนให้เติบโตอย่างมีคุณภาพ ได้ที่ คลิก
 

ข่าวสารที่เกี่ยวข้อง


© สงวนลิขสิทธิ์ 2565

© สงวนลิขสิทธิ์ 2565   นโยบายความเป็นส่วนตัว