องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาล

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลภูมิพลอดุลยเดช

โรงพยาบาล

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์

โรงพยาบาล

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

โรงพยาบาลทหารผ่านศึก

โรงพยาบาล

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

โรงพยาบาล

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิรามาธิบดีฯ

โรงพยาบาล

ผู้ป่วย

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

วิทยาลัยแพทยศาสตร์พระมงกุฎเกล้า

โรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

ศิริราชมูลนิธิ

โรงพยาบาล

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

ลดหย่อนภาษีX2

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

ราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์

โรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลศรีธัญญา

โรงพยาบาล

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลสมเด็จเจ้าพระยา ในพระราชูปถัมภ์ฯ

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิภัทรมหาราชานุสรณ์ ในพระอุปถัมภ์ฯ

โรงพยาบาล

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

มูลนิธิคุ้มเกล้าฯ ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิยุวพัฒน์

การศึกษา

ปันบุญ สู้ COVID-19

image not found

โรงพยาบาลสมเด็จพระปิ่นเกล้า

ผู้ป่วย

โรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เด็ก

ผู้ป่วย

ผู้พิการ