องค์กรที่ร่วมโครงการ

image not found

มูลนิธิยุวพัฒน์

การศึกษา

image not found

สภากาชาดไทย

โรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิเวชดุสิตฯ

โรงพยาบาล

image not found

มูลนิธิ ซี.ซี.เอฟ เพื่อเด็กและเยาวชน

เด็ก

เยาวชน

image not found

มูลนิธิศุภนิมิตแห่งประเทศไทย

ผู้ยากไร้

เด็ก

image not found

มูลนิธิเด็กโสสะแห่งประเทศไทยฯ

การศึกษา

image not found

มูลนิธิโรงพยาบาลเด็ก

เด็ก

ผู้ป่วย

ผู้พิการ

image not found

ศิริราชมูลนิธิ

โรงพยาบาล

image not found

วัดพระบาทน้ำพุ

ผู้ป่วย

ศาสนา

image not found

มูลนิธิบ้านบางแคในพระอุปถัมภ์ฯ

ผู้สูงอายุ

image not found

รพ. ธรรมศาสตร์เฉลิมพระเกียรติ

โรงพยาบาล

ลดหย่อนภาษี X2

image not found

มูลนิธิช่วยคนตาบอด แห่งประเทศไทยฯ

ผู้ป่วย

ผู้พิการ

image not found

มูลนิธิทีเอ็มบี

เด็ก

การศึกษา

image not found

มูลนิธิดวงประทีป

image not found

มูลนิธิคนไทยเก่งขึ้น

การศึกษา

image not found

มูลนิธิเด็กโรคหัวใจ

ผู้ป่วย

ผู้พิการ

image not found

มูลนิธิสันติสุข

เด็ก

ผู้ยากไร้

image not found

มูลนิธิเพื่อการฟื้นฟูพัฒนาเด็กและครอบครัว ฟอร์เด็ก

เด็ก

การศึกษา